Metu konkursa devīžu atšifrējums

“ĒKAS JAUNBŪVE RĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ 64”

DEVĪŽU ATŠIFRĒJUMS

Noslēdzies metu konkurss „Ēku jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64“

Metu konkursā tika iesniegti 13 darbi.

Metu konkursa žūrijas komisija strādāja sekojošajā sastāvā:

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Raivo Sabulis, konkursa Rīkotāja SIA “Iela 3a” vades loceklis.

Žūrijas komisijas locekļi:

Andrejs Kārlis Feldmanis,  Konkursa Rīkotāja SIA “Iela 3a” pārstāvis,

Agrita Maderniece, arhitekte, Rīgas pilsētas būvvaldes nozīmētā pārstāve, Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece,         

Dainis Bērziņš, arhitekts, LAS nozīmētais pārstāvis,

Juris Skalbergs, arhitekts, LAS nozīmētais pārstāvis.

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre: Dace Kalvāne, arhitekte.

Žūrijas komisija nolēma piešķirt naudas balvas labākajiem pieciem darbiem sekojoši:
–             darbam ar devīzi `Gaismēnas` balvu 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti EUR, 00 centi) apmērā par rūpīgi un detalizēti izstrādāto konkursa piedāvājumu,
–             darbam ar devīzi `ECHO` balvu 2000,00 EUR (divi tūkstoši EUR, 00 centi) apmērā,
–             darbiem ar devīzēm `AAA4`, `DZIZA2020` un `XIX919` balvu 2500,00 EUR (divi tūstoši pieci simti EUR, 00 centi) apmērā katram un uzaicināt turpināt darbu pie konkursa piedāvājuma.

Tā kā iesniegto darbu izpildījuma kvalitāte un detalizācijas pakāpe bija atšķirīga un bija vērojamas dažādas pieejas arhitektūras semantikā un projektēšanas programmas interpretācijā, kā arī respektējot Dzirnavu ielas apbūves struktūru un stilistiku, žūrijas komisija pieņēma neordināru lēmumu – turpināt radošo sacensību ar žūrijas komisijas ieskatā labāko trīs piedāvājumu autoriem, uzaicinot pārskatīt un pilnveidot risinājumus, lai Metu iesniegtu atkārtoti nosacītā konkursa 2. kārtā, ievērtējot precizētās pasūtītāja prasības un žūrijas komisijas ieteikumus katram atlasītajam darbam. Metu piedāvājumi tika iesniegti 2021. gada 7. jūnijā.

Žūrijas komisija atkārtoti izvērtēja trīs iesniegtos piedāvājumus un nolēma piešķirt
1. godalgoto vietu un tiesības slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi darbam ar devīzi `XIX919`,
2. godalgotā vieta piešķirta darbam ar devīzi `AAA4`,
3. godalgotā vieta piešķirta darbam ar devīzi `DZIZA2020`.

Metu konkursa devīžu atvēršana notika 2021. gada 16. junijā Latvijas Arhitektu savienībā.

META DEVĪZEGODALGAAUTORS
XIX9191. VIETA un godalga 2500.00 EUR apmērāSIA “VINCENTS” (Reģ.nr.40003032169, adrese- Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010)
AAA42. VIETA un godalga 2500.00 EUR apmērāSIA „SESTAIS STILS“ (Reģ. Nr. 40003076375, adrese – Augļu iela 11a – 1, Rīga, LV-1002)
DZIZA20203. VIETA un godalga 2500.00 EUR apmērāSIA “ARHIS ARHITEKTI” (Reģ.nr.40003026957, adrese – Kr. Barona iela 31, Rīga, LV-1011)
ECHOVeicināšanas balva 2000.00 EUR apmērāSIA DR ARHITEKTI (Reģ. Nr. 40003828029, adrese – Perses iela 14 -5, Rīga, LV-1011)
GAISMĒNASVeicināšanas balva 1500.00 EUR apmērā par rūpīgu un detalizēti izstrādātu metuSIA „METRIC ARCHITECTURE“ (Reģ. Nr. 40103222648, adrese – Āru iela 4, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101

Dace Kalvāne, 
Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre

Žūrijas komisijas ziņojums

„ĒKAS JAUNBŪVE RĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ 64”

ZIŅOJUMS

RĪGA, 2021. GADA 17. MARTĀ

1. Metu konkurss “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64 “ turpmāk tekstā – Konkurss

1.1 Konkursa mērķis –  iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pārdomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Dzirnavu ielā 64, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

1.1 Konkursa mērķis –  iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pārdomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Dzirnavu ielā 64, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

1.3. Konkursa balvu fonds.

Kopējais Konkursa godalgu fonds: 11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro, 00 centi).

2. Konkursa rīkotājs.

Konkursa rīkotājs – SIA “Iela 3a”, reģistrācijas Nr. 40003972776, Tērbatas ielā 9/11-9,   Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 29491911.

3. Konkursa žūrijas komisijas sastāvs.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Raivo Sabulis,

Konkursa Rīkotāja SIA “Iela 3a” vades loceklis.

Žūrijas komisijas locekļi:

Andrejs Kārlis Feldmanis,  Konkursa Rīkotāja SIA “Iela 3a” pārstāvis,

Agrita Maderniece, arhitekte, Rīgas pilsētas būvvaldes nozīmētā pārstāve, Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece,        

Dainis Bērziņš, arhitekts, LAS nozīmētais pārstāvis,

Juris Skalbergs, arhitekts, LAS nozīmētais pārstāvis.

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre:

Dace Kalvāne, arhitekte

4. Žūrijas komisijas atzinums

Metu konkursā tika iesniegti 13 darbi.

Tā kā konkursa norises laikā LR valdība valstī izsludināja ārkārtas situāciju (sākot ar 2020. gada 3. decembri), kas sākotnēji tika noteikta līdz 2021. gada 7. februārim, bet pagarināta līdz 2021. gada 6 aprīlim, žūrijas komisija konkursa darbu vērtēšanu veica attālināti vairākās darba sesijās.

Pirms žūrijas komisijas darba, Metus izskatīja Konkursa Rīkotāja izveidotā Tehniskā komisija un Rīgas pilsētas Būvvaldes kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa, atzīmējot katra iesniegtā meta atbilstību vai neatbilstību konkursa Projektēšanas programmā definētajām prasībām, kā arī Rīgas vēsturiskā centra AZ TIAN. Žūrijas komisija, sākot Metu vērtēšanu, tika iepazīstināta ar Tehniskās komisijas apkopoto informāciju (skat. Pielikumā Nr.1).

Žūrijas komisija vērtēja piedāvājumus pēc Konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem, īpašu uzmanību veltot pilsētbūvnieciskajai situācijai un jaunā būvapjoma iederībai Dzirnavu ielas perimetrālajā apbūvē, kā arī risinājumu funkcionālajai un arhitektoniskajai kvalitātei. Pēc žūrijas komisijas domām, gandrīz visos iesniegtajos darbos ir interesanti risinājumi un radošas, oriģinālas idejas. Komisijas sēdēs žūrijas pārstāvji  atzina, ka dotais uzdevums pretendentiem bijis pietiekami liels profesionālais izaicinājums, jo konkursa teritorijas perspektīvajā attīstībā bija ne tikai jāievērtē projektēšanas programmas prasības, bet arī jārespektē kaimiņu zemesgabalu pilsētbūvnieciskā situācija, tai skaitā, dzīvojamo telpu izsauļojums, pagalmu proporcijas, Dzirnavu ielā 62 augošā koka saglabāšana un apbūves augstuma maiņa Dzirnavu ielas frontē, kas projektēšanas procesā prasījis individuālu pieeju konkrētajam zemesgabalam. Īpaša žūrijas komisijas uzmanība tika veltīta arhitektonisko un funkcionālo risinājumu kvalitātei, kopējai telpu lietderīgajai platībai, kā arī dzīvokļu un komercplatību lielumam un savstarpējai proporcijai. Žūrijas komisija secina, ka, neraugoties uz vizuāli pievilcīgi noformētajiem metiem, tikai daļa no iesniegtajiem darbiem tuvināti izpilda projektēšanas programmā noteiktās prasības un ievērtē zemesgabala apgrūtinājumus. Vairāki Metu piedāvājumi atspoguļo autoru vēlmi maksimāli izmantot konkursa zemes vienības apbūves kapacitāti, meklējot funkcionālos un arhitektoniskos risinājumus, lai iegūtu maksimālo kvadrātmetru skaitu pievilcīgā arhitektoniskā veidolā/būvapjomā, tādējādi zaudējot uz pilsētvides kvalitātes un Dzirnavu ielas 64 jaunbūves komforta rēķina. Virkne autoru risinājuši jauno Dzirnavu ielas 64 būvapjomu balstoties uz Tērbatas ielas 7 ēkas rekonstrukcijas un paplašināšanas projektu kā esošu, neizskatot/neizvērtējot alternatīvu, ka piedāvātais būvapjoms vēl nav un var netikt realizēts, kas nav Dzirnavu ielas 64 īpašnieku atbildība. Žūrijas komisija vērtējot Metu piedāvājumus, analizēja piedāvāto būvapjomu un arhitektonisko fasādes risinājumu iederību Dzirnavu ielas pilsētvidē ar mainīgu esošo ēku stāvu augstumu un arhitektonisko stilistiku posmā starp Tērbatas un Brīvības ielu.

Žūrijas komisija 2021. gada 16. martā beidza iesniegto Metu vērtēšanu.

5. Žūrijas komisijas lēmums par Metu konkursa turpinājumu, godalgu ieguvējiem un to sadalījumu:

Ievērtējot to, ka iesniegto darbu izpildījuma kvalitāte un detalizācijas pakāpe bija atšķirīga, ka bija vērojamas dažādas pieejas arhitektūras semantikā un projektēšanas programmas interpretācijā, kā arī respektējot Dzirnavu ielas apbūves struktūru un stilistiku, žūrijas komisija pieņēma neordināru lēmumu – turpināt radošo sacensību ar žūrijas komisijas ieskatā labāko trīs piedāvājumu autoriem, uzaicinot pārskatīt un pilnveidot risinājumus, lai Metu iesniegtu atkārtoti nosacītā konkursa 2. kārtā, ievērtējot precizētās pasūtītāja prasības un žūrijas komisijas ieteikumus katram atlasītajam darbam. Metu piedāvājumi iesniedzami ar sākotnējām devīzēm 2021. gada 7. jūnijā, Latvijas Arhitektu savienībā, Torņa ielā 11, laikā no 12:00 līdz 16:00.

Žūrijas komisija nolēma piešķirt naudas balvas labākajiem pieciem darbiem sekojoši:

  • darbam ar devīzi `Gaismēnas` balvu 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti EUR, 00 centi) apmērā par rūpīgi un detalizēti izstrādāto Metu piedāvājumu,
  • darbam ar devīzi `ECHO` balvu 2000,00 EUR (divi tūkstoši EUR, 00 centi) apmērā,
  • darbiem ar devīzēm `AAA4`, `DZIZA2020` un `XIX919` balvu 2500,00 EUR (divi tūstoši pieci simi EUR, 00 centi) apmērā katram un uzaicināt turpināt darbu pie Metu piedāvājuma.

Žūrijas komisija nolēma, pēc koriģēto Metu piedāvājumu iesniegšanas un novērtējuma tiks atvērtas devīžu aploksnes, paziņojot konkursa uzvarētāju un veicot balvu izmaksu. Konkursa žūrijas sastāvs otrajā etapā paliek nemainīgs. Žūrijas komisijas izvirzīto darbu vērtējums un rekomendācijas 2. kārtai skatāmas Pielikumā Nr.2. Žūrijas komisijas atzinums par visiem Metu konkursā iesniegtajiem darbiem sekos pēc konkursa 2. kārtas norises, pēc devīžu aplokšņu atvēršanas un konkursa uzvarētāju paziņošanas.

Dace Kalvāne,                                                       

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre

Atklāts Metu konkurss

“Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pādomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Dzirnavu ielā 64, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajiem, Metiem, kuru ņemt par pamatu izstrādājot apbūves ieceri, kas tiks balstīta uz konkursā piedāvāto jaunbūves priekšlikumu.

Konkursa objekts – jaunbūves Rīgā, Dzirnavu ielā 64, arhitektoniskie risinājumi un konkursa teritorijas ģenerālplāna koncepcija.

Konkursa Rīkotājs – SIA “Iela 3a”

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Konkursa Nolikumu var iepazīties un lejuplādēt mājaslapās https://www.latarh.lv un https://dzirnavu64.metukonkurss.lv/

Konkursa žūrijā – konkursa Rīkotāja pārstāvji, Rīgas pilsētas būvvades un LAS nozīmētie pārstāvji.

Kopējais Konkursa balvu fonds: 11 000.00 EUR

Konkursa norise – 2020. gada 1.oktobris – 14. decembris